Rewitalizacja po jarocińsku

0
Do 11 września można składać karty zadań wpisujących się w rewitalizację obszaru zdegradowanego gminy Jarocin. Zostaną one uwzględnione w opracowywanym gminnym programie rewitalizacji, co stworzy możliwość pozyskiwania dotacji i bardzo tanich pożyczek na realizację zarówno projektów infrastrukturalnych, jak i społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych.

Zespół ds. rewitalizacji dokonał diagnozy gminy Jarocin, na podstawie której wyznaczył obszar z największym nagromadzeniem niekorzystnych zjawisk. W diagnozie uwzględniliśmy m. in. takie czynniki jak bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia,  przekładające się na konieczność korzystania ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Zbadano też, które obszary gminy są zamieszkałe przez najstarszych mieszkańców, gdzie najczęściej dochodzi do wykroczeń i przestępstw, gdzie występuje największe zniszczenie budynków i infrastruktury w ogóle – informuje Anita Szymańska z gminnego zespołu ds. rewitalizacji.  Swoje uwagi do diagnozy mogli wnieść także mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, firmy, stowarzyszenia. Na tej podstawie określono granice tzw. obszaru zdegradowanego. W przypadku gminy Jarocin obejmują one teren części miasta: starówkę, osiedla Śródmieście, 1000-lecia i Bogusław wraz z Parkiem Radolińskich, obszar między ulicami Moniuszki-Kościuszki-Szubianki-Powstańców Wielkopolskich-Aleja Niepodległości. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Jarocin został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie.

W połowie sierpnia rozpoczęły się kolejne etapy prac nad opracowaniem gminnego programu rewitalizacji (GPR). Do 11 września można składać karty planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji do zrealizowania w granicach obszaru rewitalizacji. – Zadania te powinny wpływać na rozwój gospodarczy na tym terenie,  poprawić stan środowiska oraz przestrzeni zarówno publicznej, jak i prywatnej, a także poprawić warunki mieszkaniowe, aktywizować mieszkańców, stwarzać nowe warunki do działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych  – tłumaczy Tomasz Ratajczak z gminnego zespołu ds. rewitalizacji. Z wzorem karty można się zapoznać na stronie www.jarocin.pl w zakładce JA-REWITALIZACJA. Pomocy w jej wypełnieniu, a także wsparcia w przygotowaniu samego przedsięwzięcia udzielają pracownicy gminnego zespołu ds. rewitalizacji: ul. T. Kościuszki 15a – dawny tzw. dom partii, II piętro, tel. 516 168 953, rewitalizacja@jarocin.pl. –  Uwzględnienie zadania w GPR stworzy możliwość przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, szkołom, instytucjom kultury do zdobycia dotacji lub bardzo korzystnych pożyczek unijnych na realizacja przedsięwzięć. Gminny program  rewitalizacji będzie gotowy do końca listopada 2017 r. – wyjaśnia Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina.

Równocześnie trwają konsultacje dotyczące projektu uchwały rady miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin. Komitet ma  wspierać działania na obszarze rewitalizacji, stanowić forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza Jarocina w zakresie rewitalizacji. W komitecie mają być reprezentowani mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami położonymi na tym obszarze, mieszkańcy gminy niezamieszkujący obszaru rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej. Szczegóły można znaleźć w zakładkach JA-REWITALIZACJA i KONSULTACJE SPOŁECZNE na stronie www.jarocin.pl

W środę 30 sierpnia o godz. 17.00 w JOK Jarocin odbędzie się spotkanie otwarte w sprawie przygotowywania i zgłaszania kart przedsięwzięć do gminnego programu rewitalizacji, jak również konsultacje w dotyczące projektu uchwały rady miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.

 

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick