OGLĄDAJ NA ŻYWO sesję budżetową w Ostrowie Wielkopolskim

2
Ostatnia sesja w roku jest zawsze tą najważniejszą z powodu głosowania nad budżetem miasta, gminy bądź powiatu. Tak właśnie będzie we wtorek w Ostrowie Wielkopolskim. Posiedzenie Rady Miejskiej będziemy transmitować w Telewizji Proart i na wlkp24.info od godz. 9.00.

Sesja budżetowa to nie tylko największa odpowiedzialność radnych oraz władz miasta, ale często też niezwykle emocjonalne dyskusje rajców debatujących nad kształtem przyszłorocznego budżetu. Projekt planu finansowego Ostrowa Wielkopolskiego mieliśmy już okazję poznać. Miesiąc temu władze miasta przedstawiły podczas konferencji prasowej listę wydatków inwestycyjnych, o czym szerzej pisaliśmy w dniu briefingu.

Znając jednak opozycję można się spodziewać, że wzorem poprzednich lat również tym razem przedstawi uwagi do planu finansowego i wskaże zadania, które ich zdaniem powinny być uwzględnione w budżecie. Jeśli tak się stanie, czy spotkają się z akceptacją większości?

Jednym z najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców projektów uchwał będzie wprowadzenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin. O tym również informowaliśmy na początku grudnia.

Oglądaj XXIX Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje i zapytania radnych.
VI Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
3) ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021-2045,
5) uchwały budżetowej na 2021 rok,
6) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski,
7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie,
8) wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr 492A,
9) ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
10) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,
11) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2021 rok,
12) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2021 rok.
VII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

2 KOMENTARZE

  1. Wiceprezydent Kostka mówił radnym na komisjach o likwidacji przedszkola nr 12 na Andersa. Pani prezydent w wywiadzie dla Naszego Rynku powiedziała, że budynek na Andersa zostanie rozebrany. Pani radna Lisiak twierdzi, że radny Kornaszewski mówi nieprawdę, bo przedszkole na Andersa nie zostanie zlikwidowane. To kto tu mówi nieprawdę? Bo się pogubiłem.

  2. Pan Prezydent Górski nie wie o czym mówi jakie zajęcia w przedszkolu są dodatkowe bezpłatne nawet logopedii nie ma nie wspominając o pozostałych

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick