OGLĄDAJ NA ŻYWO! XIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

18
Zapraszamy do oglądania obrad z XIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która rozpocznie się o godz. 10.00. Transmisja będzie prowadzona na antenie Telewizji Proart oraz na portalu wlkp24.info. Relacja z sesji także w głównym serwisie Wydarzeń.

Radni zbiorą się na dzisiejszej sesji rady miejskiej, by przedyskutować między innymi prognozę finansową Ostrowa Wielkopolskiego oraz określenie stawek podatku od nieruchomości za rok 2020. Jarosław Lisiecki, przewodniczący rady miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w proponowanym porządku obrad uwzględnił podjęcie uchwał w sprawie tematów ujętych w 17 punktach.

Proponowany porządek obrad:

I     Otwarcie

II    Przyjęcie porządku obrad

III   Przyjęcie protokołu z  XIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

IV   Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym

V    Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3, za pierwsze półrocze 2019 roku

VI   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

VII  Interpelacje i zapytania radnych

VIII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku,

4. zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2020 roku,

5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku,

6. zmiany uchwały nr VI/70/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,

7. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

8. uchylenia uchwały nr XXXVIII/457/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Majorka,

9. zniesienia formy ochrony przyrody,

10.  a) ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów,

b) zmiany uchwały nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w spraw ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów,

11. zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

12. zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

13. przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

14. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2022 ”,

15. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

16. budowy pomnika w hołdzie Żołnierzom Wyklętym i Duchownemu Niezłomnemu arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi,

17. zmiany Uchwały Rady Miejskiej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr VIII/67/90 z dnia 21.12.1990 roku w sprawie podziału miasta Ostrowa Wielkopolskiego na Osiedla stanowiące obszary działania organów samorządu mieszkańców, zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  Nr VI/52/99 z dnia 22.01.1999 roku oraz Nr IV/47/2007 z dnia 30.01.2007 roku

IX     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

X      Wolne wnioski i informacje

XI     Zakończenie obrad

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

18 KOMENTARZE

  1. Radny Kornaszewski pyta Gdzie jest PREZYDENT NASZEGO MIASTA? Rada decyduje o kredycie 10 miln, o podwyżkach a pani prezydent siedzi za granicą i ma to w d..pie.

    • Klimek nie ma na sesjach ponieważ są trudne debaty takie jak podnoszenie podatków i nie chce aby matkę polkę ostrowianie z kwestią podnoszenia podatków utożsamiali. Woli sobie zwiedzać Strasburg.

    • Oglądałam Sesię i radny Korzeniewski pytał wyraźnie o podatek od osób prawnych, to pani Kowalska przekręcala i mówiła nie na temat coś o VAT.

  2. Panie Kornaszewski. Najlepiej gdyby Pani Prezydent zamiast do Strasburga wyjechała do Raszkowa albo Sieroszewic. Tam właśnie należy Ostrów Wielkopolski promować. Mali ludzie.

  3. Zapomnia ł Kostka dodać, że Beata Klimek jest prezydentem w najlepszym unijnym rozdaniu. Tak więc nie ma sie co chwalić, że wzięło się pieniądze z Unii

  4. Pani prezydent niech siedzi na tyłku i zarządza miastem a nie lata gdzie się tylko da i promuje głównie siebie. Niech pokarze chociaż jedną k0orzysc ze swoich wyjazdów np do Chin?

Skomentuj Bejbi Anuluj odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick