XLVII Sesja Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 19.04.2018

2

Proponowany porządek obrad

I    Otwarcie.

II   Przyjęcie porządku obrad.

III  Przyjęcie protokołu z  XLVI Sesji Rady Miejskiej.

IV  Odczytanie wyroku Sygnatura akt II K 385/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

V   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

VI  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2017 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

VII  Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.

VIII Interpelacje i wnioski radnych.

 

IX  Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 3. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 4. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski,
 5. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 6. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 24 za rok 2017,
 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Ostrowie Wielkopolskim,
 8. programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków korzystających z programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+”.

X   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

XI  Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.

                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej

                     / … /                                                                                            

          /Marian Herwich/              

2 KOMENTARZE

 1. 1
  2

  Brawo Pan Motylewski i Pan Matuszczak. Spółka CRK Energia, to kolejny pomysł na “odkurzacz” wysysający pieniądza z budżetu na jedną wielką fikcję.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick