DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Sesja Rady Miejskiej - retransmisja

Porządek obrad

I          Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III       Przyjęcie protokołu z  XXX Sesji Rady Miejskiej.

IV       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V         Interpelacje i wnioski radnych.

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

3) zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr VI/55/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim,

4) powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

5) udzielenia z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

6) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

7) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

8) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

9) zmiany uchwały Nr XXI/221/2012 z 28.06.2012r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania,

10) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku,

11) zmiany uchwały Nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. 

VII      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

VIII    Wolne wnioski i informacje.

IX       Zakończenie obrad.                          

 

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz