DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego - całe obrady

 

Porządek obrad

I        Otwarcie

II       Przyjęcie porządku obrad

III      Przyjęcie protokołu z  XXXI Sesji Rady Miejskiej

IV     Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym

V      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

VI     Interpelacje i wnioski radnych

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)  zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

3)  udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanów,

4)  zmiany uchwały nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku,

5)  podpisania Porozumienia o partnerstwie i współpracy między miastami Ostrów Wielkopolski i Bergerac we Francji,

6)  zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim,

7)  zmiany nazwy skwerowi położonemu w mieście Ostrowie Wielkopolskim,

8)  zaliczenia drogi w osiedlu Pruślin do kategorii dróg gminnych,

9)  zaliczenia drogi w rejonie  ul. Pięknej do kategorii dróg gminnych,

10) zaliczenia dróg w rejonie  ul. Krętej do kategorii dróg gminnych,

11) zaliczenia drogi w rejonie  ul. Tęczowej do kategorii dróg gminnych,

12) zaliczenia drogi w rejonie  ul. Dobrej do kategorii dróg gminnych,

13) zaliczenia drogi w rejonie  ul. Brzoskwiniowej do kategorii dróg gminnych,

14) zaliczenia drogi w rejonie  ul. Jasnej – Strzeleckiej do kategorii dróg gminnych,

15) zaliczenia dróg w rejonie  ul. Ofierskiego do kategorii dróg gminnych,

16) skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

17) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

18) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,

19) zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XV/176/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., nr XVIII/215/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XIX/218/2016 z dnia 3 marca 2016 r. i nr XXI/231/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

20) zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2017-2019”,

21) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Łanowej.

22) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206,

23) aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, przyjętych uchwałą nr XXXII/466/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. 

VIII      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX       Wolne wnioski i informacje.

X         Zakończenie obrad.    

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz