DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Ośnieżanie. Kiedy, gdzie i dlaczego?

Reguluje to – ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".

Warto pamiętać, że obowiązek ten spoczywa zarówno na właścicielach posesji, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomość w zarządzie czy użytkowaniu, jak również tych, którzy sprawują zarząd nad nieruchomością.

Inny akt, prawa miejscowego, regulujący tę powinność, to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

-„właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt,

-uprzątnięcia zanieczyszczeń wymienionych powyżej, należy dokonać niezwłocznie po ich pojawieniu się, a jeśli ich występowanie spowodowane jest opadami atmosferycznymi, po ustąpieniu opadu,

-zanieczyszczenia te, należy uprzątnąć w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych
 i pojazdów,

-zabrania się zgarniania nieczystości na jezdnię.”

Niedopełnienie obowiązków z tym związanych, może skutkować nałożeniem grzywny, w formie mandatu karnego. Uporczywe uchylanie się od obowiązków porządkowych, czy też odmowa przyjęcia mandatu, może doprowadzić do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu.

Pamiętać należy, że nieodśnieżony, oblodzony chodnik, stanowi zagrożenie dla pieszych. Osoba, która ulegnie wypadkowi, może dochodzić swoich praw z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu, w postępowaniu z powództwa cywilnego.

Ponadto informujemy, że właściciele i zarządcy budynków, zgodnie z prawem są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie. Aby to bezpieczeństwo było zapewnione, obowiązkiem każdego zarządcy i właściciela jest spowodowanie odśnieżania dachów, likwidacja zwisających sopli lodowych oraz odśnieżania chodników na terenie przylegającym do budynku. Niedopełnienie powyższego obowiązku, jest zagrożone karami przewidzianymi przez art. 91a Prawa budowlanego.

Zgodnie z informacjami PIP, każdego roku w zimie dochodzi do wypadków przy pracy podczas prac związanych z usuwaniem nadmiernej ilości śniegu zalegającego na dachach budynków. Wypadki takie praktycznie zawsze kończą się ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jak wskazują doświadczenia z kontroli inspektorów pracy bardzo często do odśnieżania dachów wysyłani są pracownicy nie posiadający kwalifikacji, często wykonują pracę bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż nawet płaski dach pokryty śniegiem i lodem może okazać się śliski i niebezpieczny, niezabezpieczony pracownik może się poślizgnąć, przewrócić i upaść z wysokości.

W związku z powyższym, apeluje się do wszystkich odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów, i o przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu, to prace szczególnie niebezpieczne, do których wykonania, trzeba się starannie przygotować lub zlecić je wyspecjalizowanej firmie.

źródło: UM Ostrów 

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz