DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Miasto weźmie miliony na pokrycie deficytu? Oglądaj Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego!

O godzinie 9.00 rozpocznie się kolejna Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Obrady pokażemy tradycyjnie NA ŻYWO na antenie Telewizji Proart i na wlkp24.info.

Porządek obrad:

I Otwarcie

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

V Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok szkolny 2022/2023.

VI Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
3. emisji obligacji Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie,
5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn.: „Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim,”
6. przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
7. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski porozumienia o współpracy w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”,
8. zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
9. nadania nazwy rondu położonemu w Ostrowie Wielkopolskim,
10. przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
11. skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
12. zmiany uchwały nr LVII/614/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
13. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
14. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
15. punkt wprowadzany do porządku obrad – udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy ulicy Pruślińskiej w Wysocku Wielkim”.

VII Interpelacje i zapytania radnych.

VIII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz