DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Regulamin korzystania z portalu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WLKP24.INFO

I. Definicje

1. Administrator – Marcin Okrój oraz Wiesław Okrój, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Telewizja Kablowa PRO-ART Spółka cywilna – Marcin Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6221005536, adres e-mail: redakcja@wlkp24.info;

2. Portal – serwis internetowy wlkp24.info;

3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu poprzez odbieranie lub umieszczanie w nim danych;

4. Materiał – materiał w dowolnej formie, który jest udostępniony przez Administratora w sieci Internet w ramach Portalu w taki sposób, aby Użytkownicy mogli uzyskać do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu;

5. Forum dyskusyjne – usługa udostępniona pod Materiałem umieszczonym w Portalu, która umożliwia Użytkownikowi opublikowanie tekstu (Postu) będącego wyrazem stanowiska i opinii Użytkownika w określonej sprawie;

6. Post – tekst opublikowany na Forum dyskusyjnym posiadający znamiona prywatnej opinii Użytkownika;

7. „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” – usługa w ramach Portalu, która umożliwia Użytkownikowi przesłanie Administratorowi materiału w formie tekstowej, audiowizualnej lub innej, który to materiał miałby zgodnie z wolą Użytkownika zostać opublikowany w ramach Portalu.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin wraz z obowiązującymi przepisami prawa określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Portalu prowadzonego przez Administratora.

2. Korzystanie z Portalu może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i przyjętymi zwyczajami.

3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z danej usługi udostępnionej w ramach Portalu, lecz zamieszczonej w serwisie innym niż Portal (przekierowanie), usługa może zostać objęta odrębnym regulaminem obowiązującym dla serwisu, w którym zamieszczona jest dana usługa.

 

III. Warunki korzystania z portalu

1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Korzystanie z Portalu służy wyłącznie dla celów prywatnych.

3. Zabronione jest jakiekolwiek publikowanie na Forum dyskusyjnym materiałów, tekstów, umieszczania hiperłączy, informujących lub promujących prowadzoną przez Użytkownika działalności gospodarczą.

4. Administrator uprawniony jest do zaprzestania lub ograniczania dostępu do prezentowanych Materiałów w dowolnym czasie.

5. Administrator uprawniony jest do dokonywania selekcji materiałów przesłanych przez Użytkowników w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” oraz udostępniania w ramach Portalu w dowolnym czasie wybranych przez siebie materiałów. Administrator nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o fakcie i czasie umieszczenia przesłanego materiału w ramach Portalu, ani o okoliczności odrzucenia materiału i nieudostępnienia go w ramach Portalu.

6. Przesyłając materiał w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł”, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Administrator uprawniony jest do weryfikacja prawdziwości podanych danych. Brak wskazania powyższych danych będzie jednoznaczny z tym, że przesyłany materiał nie zostanie umieszczony w Portalu.

7. Przesyłając materiał w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł”, Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie przez Administratora danych Użytkownika jako źródła pochodzenia materiału w przypadku, gdy Administrator zostanie do takiego ujawnienia zobligowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź też w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi do Administratora z roszczeniami związanymi z udostępnieniem materiału w Portalu, a Administrator uzna ujawnienie źródła za uzasadnione celem obrony swoich interesów i ujawnienie takie za zgodą Użytkownika będzie dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Posty, komentarze, wpisy i wypowiedzi zamieszczane przez Użytkownika w Portalu, w tym na Forum Dyskusyjnym.

9. Administrator może usuwać Posty i komentarze naruszające niniejszy regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne, nawołujące do naruszania obowiązujących przepisów prawa, zawierające dane osobowe osób trzecich, nawołujące do agresji i przemocy, dokonywania przestępstw lub wykroczeń, mające charakter wulgarności, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, seksualnej, obrażające osoby publiczne, propagujące narkotyki, tzw. dopalacze, alkohol, są reklamą lub spamem albo odbiegające od tematu dyskusji. Usunięcie Postów, o których mowa powyżej, nie wymaga uzasadnienia oraz zgody Użytkownika.

10. Administrator uprawniony jest do emisji reklam realizowanych bezpośrednio przed, w trakcie lub po emisji Materiału zamieszczonego w Portalu, także w przypadku, gdy Materiał zamieszczony w Portalu został przesłany Administratorowi w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł”.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za skutki zaistniałej awarii technicznej Portalu skutkującej brakiem dostępu do Portalu, w tym w szczególności z przyczyn niezawinionych przez Administratora lub spowodowanych siłą wyższą,
b) za szkody spowodowane przez Użytkowników wynikające z niewłaściwego korzystania z Portalu,
c) za niemożność dostępu i korzystania z Portalu wskutek niewystarczającej przepustowości łącza internetowego, niespełnienie wymagań sprzętowych przez Użytkownika, braku stosownych konfiguracji czy aktualizacji oraz korzystania z określonych programów typu firewall,
d) za prawdziwość i rzetelność informacji podanych przez Użytkownika w Portalu.

12. Administratorowi przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Portalu bez powiadamiania Użytkowników w celach związanych z prowadzoną konserwacją lub działaniami zmierzającymi do modyfikacji usług albo możliwością występowania zdarzeń zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora lub osób trzecich.

13. Administrator może przenieść na osoby trzecie prawa i obowiązki związane z Portalem bez zgody Użytkowników, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

14. Dostęp do Portalu i korzystanie z niego jest możliwe dla Użytkowników korzystających z systemów operacyjnych: Windows, iOS, Android.

 

IV. Prawa autorskie

1. W zakresie utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych w Portalu przez Administratora, Administratorowi przysługują stosowne prawa autorskie lub stosowna licencja.

2. Przesłanie przez Użytkownika materiału w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na ich publikowanie oraz udzieleniem Administratorowi upoważnienia do korzystania z Materiałów w ramach nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
a) odtwarzanie i wyświetlanie materiałów w Portalu,
b) publiczne udostępnianie w Portalu taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,
c) nadawanie analogowe i cyfrowe wizji i fonii z materiału, kodowane i niekodowane, odpłatne i nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii za pośrednictwem połączeń telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, w tym Internetu,
d) obróbki cyfrowej materiałów w celu ich dostosowania do wymogów Portalu,
e) wykorzystania materiałów w Portalu w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
f) umieszczania materiałów w bazach danych,
g) wykorzystania materiałów w celu promocji Portalu,
h) archiwizowanie materiałów przez czas nieoznaczony.

3. Przesłanie przez Użytkownika materiału w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Użytkownika utrwalonego w materiałach udostępnianych w Portalu.

4. Użytkownik przesyłający materiały w ramach usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł” oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencyjne do materiału, które nie są w jakikolwiek sposób ograniczone,
b) informacje zawarte w materiale Użytkownika są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo w błąd,
c) osoby, których wizerunek zawiera się w materiale, których zgoda jest konieczna do publikacji materiału, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w Portalu.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Administratora.

 

V. Zgłoszenia awarii / naruszeń prawa / reklamacje

1. Zgłoszenia w zakresie zakłóceń lub awarii w funkcjonowaniu Portalu mogą zostać dokonane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail na adres: redakcja@wlkp24.info

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone zakłócenia lub awarie usunąć w możliwie najkrótszym czasie i przywrócić pełną funkcjonalność Portalu.

3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie naruszenia ich praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych lub innych praw poprzez zamieszczenie przez Administratora w Portalu materiału przesłanego przez Użytkownika, Administrator podejmie wszelkie możliwe czynności celem wyjaśnienia ewentualnego naruszenia praw osób trzecich przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik przesyłający rzeczony materiał zobowiązuje się do współdziałania z Administratorem w powyższym zakresie.

4. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora należy składać listem poleconym lub bezpośrednio wraz z dokładnym opisem jej przyczyn na adres Administratora w terminie 14. dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

5. Reklamacje Użytkowników nadesłane w sposób i terminie określonym powyżej będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14. dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Jeżeli Administrator nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14. dni, uważa się, że reklamację uznał za uzasadnioną.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 roku.

2. Regulamin jest dostępny w Portalu w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, jak również wydrukowanie.

3. Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Administrator informując o tym Użytkowników w Portalu.

4. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich zamieszczenia w Portalu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.