LIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

0

Uprzejmie zapraszam na LIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 31 października 2018 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2018 roku.
VI Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LI do LIII Sesji Rady Miejskiej.
VII Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podsumowująca VII kadencję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
VIII Sprawozdania z działalności komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w okresie VII kadencji Rady Miejskiej.
IX Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok szkolny 2017/2018.
X Interpelacje i wnioski radnych.
XI Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
3. zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2019 roku,
4. przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) na rok 2019,
5. nadanie statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
6. powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu sporządzenia mapy akustycznej,
7. nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie Wielkopolskim,
8. skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
9. skargi na działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
10. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
11. przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
12. Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
XII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XIII Wolne wnioski i informacje.
XIV Zakończenie obrad.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick