Wycinka drzew i krzewów. Nowe przepisy

2
Od 17 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

1. Nowa ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

  • 80 cm (dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),
  • 65 cm (dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych)
  • 50 cm (pozostałe drzewa).

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Burmistrz jako organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których powinien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości  5 cm.

Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne zgłoszenie).

  • W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
  • Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

2. W  przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku    z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.

Dotyczy to zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

  • 80 cm (dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),
  • 65 cm (dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych)
  • 50 cm (pozostałe drzewa)

Dotyczy to również zamiaru usunięcia :

  • krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni powyżej 25 m2.

3. Minister właściwy ds. środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500 zł/1 cm obwodu drzewa dla drzew i 200 zł/1 m. kw. krzewu).

4. Od 17 czerwca 2017 roku organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych      z pasów drogowych z wyłączeniem obcych gatunków topoli.

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

2 KOMENTARZE

  1. Jeśli dobrze zrozumiałem, to teraz nie będzie można wyciąć drzewa owocowego bez pozwolenia jeśli przekroczy 50 cm (pozostałe drzewa).

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick