Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego – oglądaj na żywo

0
Każdego miesiąca zapraszamy ostrowian i nie tylko do śledzenia poczynań samorządowców. W środę, 26 kwietnia, o godz. 9:00 rozpocznie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Obrady można oglądać w również w Telewizji Proart.

Porządek obrad:

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji Rady Miejskiej.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXXI do XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

VI Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za 2016 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, oceny   zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Miasto Ostrów    Wielkopolski.

VII  Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok.

VIII    Interpelacje i wnioski radnych.

IX  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)  zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

3)  zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

4)  przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

5)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kujawskiej,

6)  ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego,

7) zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

8) zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora,

9) zmiany w programie współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) na rok 2017.

X Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

XI Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.

 

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick