DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Oglądaj Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego NA ŻYWO!

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie

II Przyjęcie porządku obrad

III Przyjęcie protokołu z XX, XXI Sesji Rady Miejskiej

IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XIX do XXII Sesji Rady Miejskiej

V Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym

VI Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

VII Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za 2019 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

VIII Raport z wykonania  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok

IX Interpelacje i zapytania radnych

X  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

3) zmiany uchwały Nr XX/223/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

4) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostkom organizacyjnym.

5) zmiany uchwały nr XX/233/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku.

6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

8) zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnych,

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zębcowskiej,

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Krotoszyńską, a ul. Wodną,

11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 89/1 z obrębu 0031,

12) nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17,

13) zmiany uchwały Nr L/577/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

14) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/621/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

15) umiejscowienia kamieni wraz z tablicami pamiątkowymi upamiętniającymi „Ostrowskich Hallerczyków” w 100. rocznicę przejazdu generała Hallera przez Ostrów,

16) określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

17) udzielania dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

18) rozpatrzenia petycji mieszkańca

XI Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

XII Wolne wnioski i informacje

XIII Zakończenie obrad

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz