Oglądaj Sesję Rady Miejskiej Ostrowa NA ŻYWO!

7
O godzinie 9.00 radni Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego pochylą się nad podjęciem uchwał w 16 punktach, zaplanowanych w dzisiejszym porządku obrad. Sesję pokażemy tradycyjnie NA ŻYWO na antenie Telewizji Proart i na portalu wlkp24.info.

Porządek obrad:

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LV do LVII Sesji Rady Miejskiej.
V Sprawozdania z Komisji Rady Miejskiej za 2022 rok oraz plany pracy na 2023 rok.
VI Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VII Interpelacje i zapytania radnych.
VIII Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
3. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LVI/589/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kolejową a ul. Kowalczyka,
5. przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,
6. wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ,
7. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
9. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
11. zmiany Uchwały Nr XLVI/510/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
12. zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
13. zmiany uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
14. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2023 – 2026”,
15. skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
16. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

IX Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X Wolne wnioski i informacje.
XI Zakończenie obrad.

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

7 KOMENTARZE

  1. słuchałem pana herwicha … na serio dla nieto te jego apelacje sa porażka.. !! wydaje mi sie że w ostrowie sa wazniejsze sprawy ! ;/

  2. Ale się radny na dyrektora muzeum zawziął…tyle innych problemów w mieście jest a tu najważniejsze godziny otwarcia muzeum. Też bym chciał aby biblioteka chociaż raz w tygodniu była do 20-tej otwarta ale jak nie jest to trudno. Trzeba się dostosować tak jak i do godzin w muzeum. Życie to nie koncert życzeń.

  3. Przecież ma rację! Jak muzeum ma być otwarte od 10-do 15. Czyli dla emerytów a reszta gdzie? Muzeum kosztuje miasto przeszło 1 milion rocznie samo utrzymanie nie licząc kilkanaście milionów które wydano ostatnio na remont i adaptację. To za te pieniądze można by było rozwiązać inne problemy a jeżeli ma być czynne to to w godzinach także popołudniowych. To tak jakby Ostrowski Dom Kultury zapraszał na koncerty o 12 w południe żeby pracownicy o 15 mogli iść do domu

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick