OGLĄDAJ NA ŻYWO! Czy Beata Klimek otrzyma absolutorium?

3
Zapraszamy do oglądania transmisji z XXIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Jednym z głównych punktów proponowanego porządku obrad jest udzielenie absolutorium prezydent Beacie Klimek. Wcześniej zostanie przedstawiony raport o stanie miasta. Rajcy będą debatować także nad nadaniem imienia sali sesyjnej. Pod obrady zostanie poddany projekt uchwały autorstwa członków Prawa i Sprawiedliwości.

Udzielenie absolutorium prezydent Beacie Klimek, głosowanie nad nadaniem imienia sali sesyjnej w Centrum Aktywności Lokalnej oraz raport o stanie miasta to jedne z najważniejszych punktów proponowanego porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

CZYTAJ: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Ostrowskiego udzielone jednogłośnie

Zapraszamy do oglądania transmisji w Telewizji Proart i na portalu wlkp24.info. Początek o godz. 10.00.

>> Oglądaj dalszą część sesji pod tym linkiem <<

Proponowany porządek obrad

I      Otwarcie.
II     Przyjęcie porządku obrad.
III    Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.
IV    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXII do XXIV Sesji Rady Miejskiej.
V     Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
VI    Raport dotyczący oceny aktualności i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023.
VII   Interpelacje i zapytania radnych.
VIII  Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania,
a)  przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2019
b)  debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2019
2) zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok,
a) przedstawienie  sprawozdania rocznego Prezydenta  Miasta z wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok  wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2019 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego,
d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,
e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja,
3) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok,
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
5) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Odolanowską, a ul. Niską,
7) przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
8) zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
9) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrów Wielkopolski przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski,
10) udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla seniorów z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski korzystających z programu Gminna Karta Seniora,
12) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2020/2021,
13) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019,
14) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019,
15) nadania imienia Sali Sesyjnej Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
IX   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X    Wolne wnioski i informacje.
XI   Zakończenie obrad

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

3 KOMENTARZE

  1. Bardzo chcę słuchać relacji z obrad sesji RM, ale żadne zażywane środki uspokajające już nie działają. Czy ktoś może polecić coś skutecznego?

Skomentuj Anonim Anuluj odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick