Odwołają radnych? Sesja Rady Miejskiej na żywo

3
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów radnej Magdaleny Kajewskiej i radnego Mariusza Nowaka – takie punkty znalazły się w porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Podstawą do odwołania radnych ma być prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Sprawa wraca od kilku miesięcy, dzisiaj możemy spodziewać się rozstrzygnięcia. Początek obrad o godz. 9:00 – zapraszamy do oglądania transmisji.

Porządek obrad:

I           Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III        Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

IV        Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V         Interpelacje i wnioski radnych.

VI Podjęcie uchwał w sprawie:

 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Magdaleny Kajewskiej,
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Nowaka,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 • zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • zmiany uchwały nr L/644/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą nr XI/136/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2011 roku,
 • udzielenia z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 • przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 -2023,
 • przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
 • zmiany Uchwały nr XXV/298/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
 • przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 • zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim,
 • zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim.

VII       Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

VIII     Wolne wnioski i informacje.

IX        Zakończenie obrad.

redaktor wlkp24.info
redakcja@wlkp24.info

3 KOMENTARZE

 1. II SA/Bk 241/09 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

  LEX nr 580183 – wyrok z dnia 8 października 2009 r.

  TEZA | aktualna

  Nie ma znaczenia fakt, że radny nie pobiera wynagrodzenia za zarządzanie klubem sportowym wykorzystującym mienie gminy. Nawet w takim przypadku straci on swój mandat.

 2. II OSK 527/10 – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  LEX nr 597669 – wyrok z dnia 28 maja 2010 r.

  TEZA | aktualna

  Wypełnienie dyspozycji art. 24f u.s.g. nie jest uzależnione od tego, czy z prowadzenia, zarządzania bądź bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności radny uzyskuje dochód, czy inne osobiste korzyści. Radny, zarządzając działalnością gospodarczą stowarzyszenia, narusza zakaz zarządzania taką działalnością, bez względu na to, czy radny czyni to na własny rachunek, ani też czy odnosi z niej osobiste korzyści. To, że dochody stowarzyszenia uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej są przeznaczone na takie czy inne cele, nie zmienia charakteru takiej działalności.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick