GUS. Wielkopolska w rocznej statystyce

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument dotyczący ludności, ruchu naturalnego i migracji w województwie wielkopolskim w 2016 roku. Sytuację demograficzną województwa wielkopolskiego ukazano na tle wielkości ogólnopolskich i w odniesieniu do pozostałych województw.

Według stanu na koniec 2016 r. w województwie wielkopolskim mieszkało 3481,6 tys. osób. W skali roku liczba ludności zwiększyła się o 6,3 tys. osób, tj. o 0,2%. Pod względem liczby ludności województwo wielkopolskie z udziałem 9,1% (w 2015 r. 9,0%) utrzymało się na 3. miejscu w kraju po mazowieckim (14,0%) i śląskim (11,9%). Na 1 km2 powierzchni przypadało tu średnio 117 osób (podobnie jak w 2015 r.), przy przeciętnej dla Polski 123 osoby na 1 km2 ; zob. ryc. 20. Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia województwo wielkopolskie zajmowało miejsce 8. w kraju i ze względu na tę cechę charakteryzowało się znacznym zróżnicowaniem – najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w Poznaniu.

Nie uległa zmianie struktura ludności według płci, nadal kobiety stanowiły większą część mieszkańców województwa. W miastach przewaga liczebna kobiet była większa – na 100 mężczyzn przypadało przeciętnie 110,1 kobiet, podczas gdy na wsi utrzymywał się stan bliski równowadze płci (100,2 kobiet na 100 mężczyzn). Największe wartości współczynnik feminizacji osiągnął w miastach na prawach powiatu: w Kaliszu na 100 mężczyzn przypadało 114,7 kobiet, w Poznaniu – 114,5, w Koninie – 111,4, a w Lesznie – 108,9.

W 2016 r. w województwie wielkopolskim liczba ludności w wieku 0–14 lat wyniosła 562,1 tys. osób i w porównaniu z 2015 r. zwiększyła się o 0,7% (w kraju wzrost o 0,3%). Na 100 mieszkańców województwa przypadało, podobnie jak przed rokiem, średnio 16 dzieci w wieku 0–14 lat (w kraju, podobnie jak przed rokiem, 15). Największy udział dzieci w wieku 0–14 lat w ogólnej liczbie ludności odnotowano w powiatach: poznańskim (19,2% wobec 18,9% w 2015 r.), leszczyńskim (18,1%; podobnie jak przed rokiem) i grodziskim (17,9%; podobnie jak przed rokiem), natomiast najmniejszym odsetkiem charakteryzowały się miasta na prawach powiatu: Konin (12,8%; podobnie jak w 2015 r.), Kalisz (13,8%; podobnie jak przed rokiem) oraz Poznań (14,0% wobec 13,7%).

W 2016 r. w województwie wielkopolskim zawarto 18529 małżeństw.

Cały raport znaleźć można pod tym adresem:

http://poznan.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/ludnosc-ruch-naturalny-i-migracje-w-wojewodztwie-wielkopolskim-w-2016-r-,3,12.html#

 

 

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick