Absolutorium, hala, wygaszanie mandatów. Gorąca sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego [TRANSMISJA]

3
W poniedziałek o godz. 9:00 rozpocznie się ostatnia przed wakacjami sesja ostrowskiej rady miejskiej. Radni będą głosowali m.in. w sprawie absolutorium dla prezydent Beaty Klimek, podejmą uchwały, które umożliwią, bądź zablokują modernizację hali przy ul. Kusocińskiego. Odbędą się również głosowanie w sprawie wygaszenia mandatów radnych.

Przed rokiem głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziła awantura. Większość w radzie miała wtedy Platforma Obywatelska, w której zarządzono dyscyplinę klubową – podniesienie ręki przeciwko udzieleniu absolutorium. Ostatecznie pięciu radnych z dyscypliny się wyłamało, Beata Klimek otrzymała absolutorium, a klub PO się rozpadł i stracił większość.

W tym roku, jeżeli podobnych emocji nie wzbudzi absolutorium, to z pewnością gorąco będzie podczas dyskusji i głosowania w sprawie zielonego światła dla wykupu i modernizacji hali przy ul. Kusocińskiego. Radni są w tej kwestii podzieleni niezależnie od przynależności klubowej. Projekty uchwał w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia zostały negatywnie zaopiniowane zarówno przez Komisję Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, jak i Komisję Budżetu i Finansów. W tym momencie próbę przewidywania tego, jak zakończą się głosowania można porównać do wróżenia z fusów. Część z radnych, z którymi rozmawialiśmy, jeszcze przed weekendem nie była pewna tego, jaką podejmie decyzję. W tym momencie przyszłość tej inwestycji wisi na włosku.

Niepewna jest też przyszłość samej rady. Wojewoda Wielkopolski wezwał radę do wygaszenia mandatów Magdaleny Waliszewskiej i Marka Śliwińskiego. Więcej na ten temat w artykule „Radni nie zamierzają składać mandatów”.

Proponowany porządek obrad

I           Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III        Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

IV        Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań

podejmowanych w okresie od XXXIII do XXXV Sesji Rady Miejskiej.

VI        Interpelacje i wnioski radnych.

VII Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok,
 1. przedstawienie sprawozdania   rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok wraz   z informacją o stanie mienia

Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

 1. przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016

rok,

 1. przedstawienie   opinii   Regionalnej Izby   Obrachunkowej o przedłożonym przez

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu

Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

 1. zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu

miasta,

 1. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
 2. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 3. dyskusja,

 

 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 • zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • zmiany uchwały nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim,
 • zmiany Uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
 • zmiany uchwały nr XXIV/272/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 • zmiany uchwały Nr X/101/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia – Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przekształcenia go i utrzymania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”            w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17,
 • zmiany uchwały Nr X/103/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt               w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim,
 • oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 24 za rok 2016.
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień              w Ostrowie Wielkopolskim,
 • nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jasnej – Strzeleckiej,
 • nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Tęczowej,
 • nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Pięknej,
 • nadania nazwy ulicy w Ostrwie Wielkopolskim, w rejonie ul. Brzoskwiniowej,
 • skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Magdaleny Waliszewskiej,
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Śliwińskiego.

VIII     Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX        Wolne wnioski i informacje.

X         Zakończenie obrad.

 

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

3 KOMENTARZE

  • Złożono kilka wniosków do porządku obrad: o zmianę kolejności punktów, wykreślenie punktów o wygaśnięcie mandatów, wprowadzenie do porządku obrad uchwały „w sprawie ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotyczących powstania na terenie Ostrowa Wielkopolskiego hali widowiskowo – sportowej” – wniosek Platformy Obywatelskiej.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick